تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
تصفیه فاضلاب به روش MBR

Membrane BioReactor

بیوراکتورهای غشایی از سیستم‌های جدید در تصفیه پساب محسوب می‌شوند که ترکیبی از فرایند هضم بیولوژیکی و جداسازی غشایی می‌باشند. از غشاهای میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون به طور گسترده در این فناوری جدید استفاده می‌شود.
مزایای استفاده از سیستم‌های بیوراکتورهای غشایی عبارتند از :
1) فشرده بودن سیستم و اشغال فضای کمتر در مقایسه با سایر سیستم‌های بیولوژیکی متعارف
2) تولید لجن کمتر
3) تصفیه فاضلاب‌های مقاوم در برابر تجزیه بیولوژیکی
4) مستقل بودن زمان ماند و زمان تخلیه لجن
5) قابلیت استفاده مجدد از جریان تصفیه شده خروجی
6) بالا بودن غلظت توده زیستی و کاهش حجم رآکتور
7) حذف کلاریفایر و سایر تجهیزات مربوط به جدا سازی مواد جامد بیولوژیکی از پساب خروجی

 
بیوراکتور غشایی
 
تصفیه فاضلاب به روش MBR
تصفیه فاضلاب به روش MBR