تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
تصفیه فاضلاب به روش SBR

راکتورهای SBR

در فرآیند (SBR (Sequencing Batch Reactor از یک راکتور اختلاط کامل که به‌ صورت ناپیوسته فعالیت می‌کند استفاده می‌شود. همه سیستم های SBR به طور معمول 5 مرحله دارند که به طور پی‌درپی و به صورت زیر انجام می‌گیرند:

1) پرشدن (fill)
2) واکنش (react) (هوادهی)
3) ته نشینی settle
4) تخلیه
5) آماده­سازی

این سیستم‌ها اغلب برای تصفیه فاضلاب صنایعی کاربرد دارد که حجم فاضلاب تولیدی آنها کم بوده و یا بصورت دوره ای فاضلاب تولید می‌کنند. برای کاربردهای جریان پیوسته حداقل دو تانک SBR باید تامین شود که یک تانک جریان را دریافت کند، در حالی که تانک دیگر مراحل پنجگانه تصفیه را دنبال می‌کند. تغییرات مختلفی در هر دو مرحله می‌توان انجام داد تا به دفع نیتروژن و فسفر هم برسیم.
 
 راکتورهای SBR
 
تصفیه فاضلاب به روش SBR
تصفیه فاضلاب به روش SBR