تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
سیستم های تولید آب بدون یون (آب مقطر) ساخت شرکت دیسالکو

صنایع داروسازی، صنایع الکترونیک، دیگ های بخار فشار بالا و برخی از صنایع شیمیایی نیاز به آب فوق العاده خالص دارند.  روش های تهیه آب خالص استفاده از رزین های تبادل یونی و دستگاه های آب شیرین کن می باشد.
مجموعه یون زدا به روش تبادل یونی دارای یک ستون کاتیونی برای حذف کاتیون هایی همچون کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم و آهن و یک ستون آنیونی برای حذف آنیون هایی همانند بی کربنات ها، سولفات، کلراید و سیلیس از آب می باشد. هر یک از این دو ستون پس از اشباع شدن توسط اسید و سود دوباره احیا می شوند.در مجموعه یون زدایی به روش اسمز معکوس از دو دستگاه آب شیرین کن که به صورت سری پشت سر هم قرار گرفته اند استفاده می شود. عبور آب از دستگاه آب شیرین کن اول سبب کاهش زیاد یون ها شده و با عبور از سیستم آب شیرین کن دوم این آب به آبی بدون یون تبدیل می گردد.

سیستم های تولید آب بدون یون (آب مقطر) ساخت شرکت دیسالکو