تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
دستگاه های سختی گیر ساخت شرکت دیسالکو

مجموع یون های کلسیم و منیزیم آب را سختی می نامند که مقدار آن برای مصارف بهداشتی و صنعتی باید در حد مجاز باشد. سختی آب عامل تشکیل رسوب در دیگ های بخار، مبدل های حرارتی، برج های خنک کننده و سیستم های سرد کننده می باشد. رسوب سختی باعث بیش از حد گرم شدن سطوح فلزی و کاهش عمر مفید تجهیزات می شود. اگر آب سخت برای شستشو استفاده شود آب کف نمی کند. در صنایع نساجی و رنگرزی کیفیت رنگ افت می کند.متداولترین روش برای حذف سختی آب، استفاده از سختی گیرهای رزینی می باشد. رزین ها کلسیم و منیزیم را با سدیم تعویض کرده و آب سخت را به آب نرم تبدیل می کنند. رزین های سختی گیر پس از مدت زمان معین اشباع می شوند و کارایی خود را از دست می دهند. در این هنگام رزین با محلول نمک (کلرید سدیم 10 درصد) شستشو می شود تا خاصیت تبادل یونی آن احیا شود.