تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
دستگاه های سختی گیر ساخت شرکت دیسالکو

مجموع یون های کلسیم و منیزیم آب را سختی می نامند که مقدار آن برای مصارف بهداشتی و صنعتی باید در حد مجاز باشد. سختی آب عامل تشکیل رسوب در دیگ های بخار، مبدل های حرارتی، برج های خنک کننده و سیستم های سرد کننده می باشد. رسوب سختی باعث بیش از حد گرم شدن سطوح فلزی و کاهش عمر مفید تجهیزات می شود. اگر آب سخت برای شستشو استفاده شود آب کف نمی کند. در صنایع نساجی و رنگرزی کیفیت رنگ افت می کند.متداولترین روش برای حذف سختی آب، استفاده از سختی گیرهای رزینی می باشد. رزین ها کلسیم و منیزیم را با سدیم تعویض کرده و آب سخت را به آب نرم تبدیل می کنند. رزین های سختی گیر پس از مدت زمان معین اشباع می شوند و کارایی خود را از دست می دهند. در این هنگام رزین با محلول نمک (کلرید سدیم 10 درصد) شستشو می شود تا خاصیت تبادل یونی آن احیا شود.

دستگاه های سختی گیر ساخت شرکت دیسالکو
دستگاه های سختی گیر ساخت شرکت دیسالکو