تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
پروژه های تصفیه فاضلاب

* شهرداری بابل (طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب شیرابه زباله به روش MBR ساخت آلمان به ظرفیت 75 مترمکعب در شبانه روز )-بابل 1396

* شهرداری ساری (طراحی و اجرای تصفیه خانه شیرابه زباله شهر ساری به ظرفیت 75 متر مکعب در شبانه روز) کیاسر- 1394

* شرکت فسفات کارون (طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب به ظرفیت 25 متر مکعب در ساعت) آبادان - 1393

* استانداری مازندران (طراحی و ساخت سامانه تصفیه شیرابه زباله) - این سامانه که با همکاری مشترک شرکت دیسالکو و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به بهره برداری رسید در آذر ماه 1391 با حضور ریاست محترم جمهور افتتاح گردید

* مجتمع صنایع غذایی مجید (ارایه خدمات مشاوره طرح تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی به ظرفیت 300 مترمکعب در شبانه روز) - شوشتر-1391