تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
سیستم حذف فلزات سنگین ( system Heavy metal removal) [۱۳۹۴-۰۶-۱۹] [مطالب]
پروژه های تصفیه آب [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]
پروژه های تصفیه فاضلاب [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]
پروژه های جاری [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]
گواهی نامه ها و رضایت نامه ها [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]
پکیج تصفیه آب سیار [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]
فیلتر های شنی ساخت شرکت دیسالکو [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]
فیلترهای کربنی ساخت شرکت دیسالکو [۱۳۹۴-۰۵-۲۱] [مطالب]
تکنولوژی تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون [۱۳۹۴-۰۵-۱۹] [مطالب]
نانو فیلتراسیون (Nanofiltration) [۱۳۹۴-۰۵-۱۹] [مطالب]
سوابق کاری شرکت دیسالکو [۱۳۹۴-۰۵-۱۱] [مطالب]
خدمات شرکت دیسالکو [۱۳۹۴-۰۵-۱۱] [مطالب]