تصفیه فاضلاب و تصفیه آب
دی سال نیرو
چگونگی شست و شوی ممبران های سیستم اسمزمعکوس _ (CIP RO) [۱۳۹۴-۰۷-۱۱] [مطالب]
گواهی نامه ها و رضایت نامه ها [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]
فهرست تجهیزات و ماشین آلات [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]
فهرست قطعات ساخته شده [۱۳۹۴-۰۵-۲۵] [مطالب]
فیلترهای کربنی ساخت شرکت دیسالکو [۱۳۹۴-۰۵-۲۱] [مطالب]
سوابق کاری شرکت دیسالکو [۱۳۹۴-۰۵-۱۱] [مطالب]
محدوده فیلتراسیون و جداسازی ذرات [۱۳۹۴-۰۵-۱۱] [مطالب]
آب و تصفیه آب در صنعت [۱۳۹۴-۰۵-۱۱] [مطالب]
دستگاه های آب شیرین کن [۱۳۹۴-۰۵-۱۱] [مطالب]
دستگاه آب شیرین کن دریایی_شیرین سازی آب دریا [۱۳۹۴-۰۲-۲۱] [مطالب]
سیستم های تولید آب بدون یون (آب مقطر) ساخت شرکت دیسالکو [۱۳۹۴-۰۲-۱۳] [مطالب]
اسمز معکوس و اساس کار دستگاه های آب شیرین کن [۱۳۹۴-۰۲-۱۳] [مطالب]